سعید یوسف زاده

مربی دانشکده علوم انسانی


نام: سعید یوسف زاده
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حسابداری
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: s a e i d _ y o u s e f z a d e h @ y a h o o . c o m

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
دانشگاه تهران پردیس فارابی
ایران
1385
کارشناسی
مدیریت دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
ایران
1381

دروس ارائه شده 5 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی واجد نوشهر - ساختمان مرکزی
204
سه شنبه
10-12:30
کارشناسی
پول و ارز و بانکداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - ساختمان مرکزی
203
یکشنبه
10-12:30
کارشناسی
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - ساختمان مرکزی
105
یکشنبه
12:30-15
کارشناسی
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - ساختمان مرکزی
203
یکشنبه
7:30-10
کارشناسی
مبانی سازمان و مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - ساختمان مرکزی
107
یکشنبه
16-18:30
کارشناسی

جوایز و افتخارات 3 عنوان

عنوان
سال
نقش آموزش مدیران در نگهداری منبع حیاتی سازمان(کارکنان کارآمد)
1391
اقتصاد مقاومتی، یک راهکار یا یک ضرورت راهبردی
1392
تأثیر گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در افزایش رضایت مشتریان
1392

مقالات در نشریات 2 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
تبیین شاخصهای مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان
دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد
1390
47
441
بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی مدیران و سرمایه اجتماعی سازمان
مدیریت سرمایه اجتماعی
1394
21
95