نام: سعید یوسف زاده
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حسابداری
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: s a e i d _ y o u s e f z a d e h @ y a h o o . c o m

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
دانشگاه تهران پردیس فارابی
ایران
1385
کارشناسی
مدیریت دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
ایران
1381


جوایز و افتخارات

عنوان
سال
نقش آموزش مدیران در نگهداری منبع حیاتی سازمان(کارکنان کارآمد)
1391
اقتصاد مقاومتی، یک راهکار یا یک ضرورت راهبردی
1392
تأثیر گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در افزایش رضایت مشتریان
1392


مقالات در نشریات

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
تبیین شاخصهای مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان
دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد
1390
47
441
بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی مدیران و سرمایه اجتماعی سازمان
مدیریت سرمایه اجتماعی
1394
21
95